Program

                                        P R O G R A M S K A   D E K L A R A C I J A

SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA  BOSNE I HERCEGOVINE  je stranka radnika, znanja i socijalne pravde, formirana 08.12.2003.godine na Osnivačkoj skupštini u Sarajevu.

Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine (SDU BiH) je jedinstvena politička organizacija koja djeluje na teritoriji BiH u skladu sa Statutom i Programskom deklaracijom.

SDU BiH je demokratska politička organizacija otvorena prema svim društvenim grupacijama i građanima BiH koji žive od svoga rada i znanja, posebno prema onima koji su na bilo koji način socijalno ugroženi i obespravljeni.

Socijaldemokratska unija BiH polazi od sljedećih vrijednosti u oblikovanju političke volje građana i u postavljanju političkih ciljeva kojima teži:

                                                                    I

 

1.  SDU BiH preuzima odgovornost za opstanak i razvoj socijaldemokracije u Bosni i Hercegovini koja je kao politička ideja bosanskohercegovačkog društva utemeljena 1909.godine, a čiji se politički etos sastoji u slobodi, demokraciji, toleranciji i solidarnosti; ove vrijednosti, potisnute u posljednjem desetljeću nacionalizmom, nesolidarnim liberalizmom i neprevladanim komunističkim etatizmom i totalitarizmom, treba reafirmirati i uskladiti sa savremenim potrebama i tokovima, kako u našoj zemlji tako i u Evropi.

2. SDU BiH je odana očuvanju i afirmaciji Bosne i Hercegovine kao suverene, ustavne i demokratske države čije su granice nepovredive, čiji je životni prostor etnički nedjeljiv i čija je prosperitetna  perspektiva u Evropskoj Uniji i ostalim euroatlanskim asocijacijama.

3. SDU BiH je spremna demokratskim sredstvima i metodama, uz evolutivno i nenasilno oblikovanje volje građanstva, kroz osmišljene forme političke socijalizacije, njegujući kooperativne državne odnose sa susjednim zemljama, u suštini neriješeno državno i nacionalno pitanje, zajedno s drugim akterima demokratskog javnog mnjenja, rješavati po standardima evropskih demokratskih država.

4.  SDU BiH će  nacionalno pitanje u BiH razriješavati uvažavajući specifičan položaj Bošnjaka, Hrvata i Srba u BiH kao konstitutivnih naroda, te ostalih, posebno imajući u vidu tragične posljedice nedavnog rata, strahove i besperspektivnost za svaki narod, te svjetske trendove i kampanje koje se negativno u kolektivnoj narodnoj svijesti predočavaju.

5.  SDU BiH će se angažirati, razvijajući ustavnu demokraciju u Bosni i Hercegovini, na afirmaciji ustavnog patriotizma te na prihvatanju i razvoju općebosanskohercegovačke državljanske svijesti koja će čuvati i potvrđivati kulturne, vjerske i nacionalne identitete svih bosanskoherecgovačkih naroda i, istovremeno, kod svih građana jačati političku identifikaciju s Bosnom i Hercegovinom kao vlastitom državom.

6.  SDU BiH je privržena izgradnji bosanskohercegovačkog društva kao cvilnog društva i njegovih autonomnih asocijacija, građanskih incijativa, nevladinih organizacija, škola oslobođenih od bilo kakve ideologije, lokalnih akcija, vjerskih zajednica, društvenih, mirovnih, ženskih, ekoloških, multikulturalnih i drugih pokreta, autonomnih sindikata, slobodnih i odgovornih medija.

7.  SDU BiH je vjerna obrani i afirmaciji ljudskih prava svih generacija, građanskih, političkih, socijalnih, ekonomskih, radnih i reproduktivnih, te poretku humane pravne države i suverenitetu zakona nad arbitražnim voljama, ma od koga dolazile, na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva upornost i vjernost u borbi protiv recidiva ili novih oblika partijske diktature i policijske države.

8.  SDU BiH je svjesna civilizacijskih prednosti sekularne države, ali i toga da takva država ne implicira sekularizaciju društva i marginalizaciju  vjere i vjernika; stranka će voditi takvu politiku koja će religijskim zajednicama kao moralnim autoritetima i važnim nositeljima nacionalnog identiteta osigurati uživanje slobode u njihovom autonomnom vjerskom, socijalnom, psihološkom i kulturno-civilizacijskom poslanju.

9. SDU BiH je riješena, polazeći od univerzalnih vrijednosti slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti kao i od saznanja da se socijalna pravda i nacionalno bogatstvo ne mogu isključivo raspoređivati tržišno-profitnom logikom, graditi u  Bosni i Hercegovini socijalnu državu unutar koje će biti osiguran jednak pristup radu, socijalnoj sigurnosti, zdravlju, humanom stanovanju, obrazovanju, kulturi za sve građane, a posebno za one koji su socijalno deklasirani, invalidi, prognani, bez svog stana i doma, bez roditelja, osiromašeni, nezaposleni, bolesni, stari.

10.  SDU BiH će spoznati u čijem interesu se odvija proces sve veće podjele svijeta na siromašne i bogate i odlučiti se za novi sistem regulacije tržišta a ne za totalnu tržišnu anarhiju, ne suprotstavljajući se globalističkom progresu već njegovom protekcionizmu i sistemskoj nepravdi; vlast mora biti odgovorna za kolektivna prava radnika, žena, mladih, penzionera, etničkih grupa, itd.

11.  SDU BiH je uvjerena da se socijalna demokracija dostiže i neprestano obnavlja na svim područjima društvenog života a ne samo u uskoj političkoj sferi te, u tom smislu, i odlučna braniti i afirmirati, polazeći od zapadnoevropskih iskustava partnerstva između rada i kapitala, u evropskim zemljama dosignuta prava radnika u formi industrijske ili ekonomske demokracije, i to kroz uvođenje najsavremenijih dostignuća u sferi radničkog suoodlučivanja, različitih oblika participacije u upravljanju, te neprikosnovenog prava na štrajk i druge sindikalne i vansindikalne oblike otpora izrabljivanju i dehumanizaciji rada; socijaldemokracija treba pružiti gradjanima BiH pravedno i jednakopravno društvo i socijalnu tržišnu ekonomiju u uvjetima globalizacije.

12.  SDU BiH podržava privatizaciju i privatno poduzetništvo, ali samo pod uslovom da poduzetnici uredno plaćaju porez, da respektiraju radnička prava, da ne eksploatiraju radnike radom na crno i neplaćenim prekovremenim radom, da participiraju u izgradnji socijalne države, humanitarnih djelatnosti, u afirmaciji kulture donatorstva, pokroviteljstva i sl.

13.  SDU BiH je spremna svojom ruralnom politikom štititi  interese seljaka i  strategijom razvoja u poljoprivrednom sektoru osigurati njihov dostojanstven život, te što bezbolniji prelaz ka tržišnoj i profitabilnoj industrijskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

14.  SDU BiH će se zalagati za demografsku obnovu Bosne i Hercegovine stimulativnom ali humanom politikom nataliteta i uopće novom nenasilnom a motivacionom populacionom politikom,te tražiti da se državnim mjerama zaštiti majčinstvo i potiče podizanje i odgoj djece uz majku.  

 

15.  SDU BiH smatra da nema integralnog razvoja socijalne demokratije bez dinamičnog ekonomskog oporavka i razvoja, te izražava nezadovoljstvo dosadašnjim konceptom ekonomskog razvoja koji, i uz asistenciju međunarnog kapitala, faktički, privrednu budućnost Bosne i Hercegovine vidi u ovisnom razvoju nekoliko poljoprivrednih kultura, niskoakumulativnih industrijskih grana i zadržavanju prljavih industrija, lišavajući pri tome Bosnu i Hercegovinu od šansi da se, u proizvodnom smislu, uključi u svijet modernih materijala, novih tehnologija, visokoprofitabilnih industrija i privrednih djelatnosti koje sa sobom donose visoke stope zapošljavanja.  

 

16.  SDU BiH je svjesna da iznutra nedemokratska partija ne može biti akter demokratizacije društva i konstitucije demokratske vlasti; stranka će unutarpartijske odnose graditi, umjesto na autoritarnom vođstvu, na racionalnim autoritetima, na članstvu moralnog integriteta, političkog subjektiviteta, autonomnog i kritičkog mišljenja, na čuvanju dostojanstva manjinskih stanovišta, antidogmatskoj i emancipatorskoj svijesti, te kulturi osobnih identiteta i slobode subjektvnosti svakog člana bez straha od konkurencije znanja i izvanpartijskih merituma, njegujući istodobno kulturu komunikacije sa medijima i demokratskom javnošću uopće

 

17.  SDU BiH izražava želju i htijenje da kao multietnička stranka, a u kontekstu političkog, socjalnog, ekonomskog i svjetonazorskog pluralizma kojeg prihvata kao aksiomatsku vrijednost demokratskog uređenja Bosne i Hercegovine, bude stranka demokratske konvergencije i sabiralište nenasilne sinteze bosanskohercegovačkih nacionalnih identiteta; stranka je čvrsta u uvjerenju da ni Bošnjaci, ni Hrvati ni Srbi neće biti istinski slobodni dok ne postanu slobodni kao ljudi, građani i radnici.

18.  SDU BiH je oslobođena iluzija vlastite ekskluzivne avangardnosti i opredjeljena njegovati politiku savezništava, partnerstva i saradnje s drugim strankama srodnih programskih orijentacija; u kooperatvnim vezama sa socijalnim protagonistima izgradnje civilnog društva, vođena idejom tolerancije, dijaloga i nenasilja,stranka će dati puni doprinos očuvanju mira, uobličavanju alternativa nacionalizmu, afirmaciji političke kulture demokracije, anuliranju izvorišta siromaštva, diskriminacije, kriminala i socijalne patologije uopće, te raditi na reformskim transformacijama društva i institucionalnom oblikovanju naše države u skladu s evropskim uzusima.

  

 

                                                                II  

 

1.                  Odgovornost za opstanak i razvoj socijaldemokracije u Bosni i Hercegovini 

 

Socijaldemokraciju u BiH želimo utemeljiti na njenim izvornim principima i vrijednostima na kojima danas počiva Socijalistička internacionala: slobodi, jednakosti, demokraciji, toleranciji i solidarnosti.

-        Sloboda treba biti garantirana svakom pojedincu kao sloboda mišljenja, djelovanja i vjerovanja.

-        Jednakost svih ljudi i naroda u BiH, kako pred zakonom tako i u ispoljavanju osobenosti i identiteta.

-        Demokracija u BiH je civilizacijska potreba za onim  dostignućima svijeta kojima se poštuje volja građana i javno mišljenje te vrši otklon od nacionalizma, nesolidarnog liberalizma, komunističkog etatizma i totalitarizma.

-        Tolerancija među ljudima, narodima, kulturama i vjerama je osnova opstojnosti BiH, njene multietničnosti i multikulturalnosti.

 -        Solidarnost sa ugroženim socijalnim slojevima, posebno radnicima, seljacima, penzionerima, ratnim stradalnicima i obiteljima poginulih, nezaposlenima i studentima je garancija socijalne i političke stabilnosti bosanskohercegovačkog društva ali istovremeno i elementarna pravda prema onima koji podnose teret poratnog oporavke zemlje, promjene ekonomskog sistema s privatizacijom i političke nestabilnosti. 

 

2.                  Izgradnja Bosne i Hercegovine kao suverene, ustavne i demokratske države, cjelovite i etnički nedjeljive.  

 

-         Suverenitet državne vlasti na cijeloj teritoriji BiH.

-         Politički suverenitet i samostalnost.

-         Nepovredivost i puna kontrola granica.

-        Demokratsko društveno uređenje s mehanizmima zaštite nacionalnih interesa.

-        Država bez unutarnjih podjela i s osiguranim povratkom prognanih i izbjeglih. 

 

3.                  Bosna i Hercegovina kao dio evropske zajednice država i naroda, kao članica Evropske Unije i ostalih europskih asocijacija.  

 

-        Izgraditi državne institucije Bosne i Hercegovine – dvodomni parlament, Vladu s potrebnim brojem ministarstava i državnih agencija i direkcija u skladu s evropskim standardima.

-         Racionalizirati preveliku i ekonomski neodrživu državnu administraciju.

-         Raditi na dogradnji Ustava BiH kako bi se prevladale podjele stvorene ratom i nacionalizacijom teritorija i institucija.

-         Ispunjavati postprijemne uvjete Vijeća Evrope i stvarati pretpostavke za što brži ulazak BiH u EU  i ostale euroatlanske asocijacije. 

 

4.                  Bosna i Hercegovina sa riješenim nacionalnim pitanjima  

 

-        SDU BiH je multinacionalna a ne  anacionalna stranka te u skladu s tim i nacionalno pitanje rješavati politikom jednakopravnosti naroda a ne nacionalizacijom teritorija i institucija vlasti.

Pri tome posebno voditi računa:

-        o malobrijnosti Hrvata u BiH i političkim posljedicama koje iz te činjenice proizlaze;

-        o malobrojnosti Bošnjaka u regiji,teškim posljedicama rata koje formiraju kolektivnu svijest tog bosanskohercegovačkog naroda i o neposrednim učincima današnje antiislamske kampanje koja se vodi u nekim dijelovima svijeta.

-        o potrebi da se politička svijest Srba u BiH pridobiva što više za jačanje i perspektive BiH a kroz izgradnju odnosa povjerenja i suodgovornosti sa Bošnjacima i Hrvatima u BiH. 

 

5.                  Djelovati na formiranju jedinstvene bosansko-hercegovačke političke svijesti i njegovati patriotizam; kod političara i u političkim strankama izgrađivati državničku svijest.  

 

-        Jedinstvena politička svijest je put ka prevladavanju nacionalne netrpeljivosti i kolektivne krivice za teške ratne posljedice.

-        Bosansko-hercegovački patriotizam je garant opstojnosti države BiH i način vračanja povjerenja među narodima.

-         Državnička svijest političara i političkih stranaka je čuvar jedinstva kulturnovjerskih i nacionalnih različitosti bosanskohercegovačkih naroda i osnova identifikacije svih građana s Bosnom i Hercegovinom kao svojom državom. 

 

6.                  Izgrađivati civilno društvo, poticati i prihvatati građanske inicijative, inicijative nevladinih organizacija i lokalnih akcija.

 

-         Nevladine organizacije i ostale građanske asocijacije i inicijative su snažan faktor izgradnje demokratskog bosansko-hercegovačkog društva.

-        Škole, vjerske zajednice, kulturna društva i ostale nacionalne i interesne organizacije treba osloboditi političke ideologizacije i omogučiti im slobodno djelovanje. 

 -        Sindikatima i njihovim udruženjima omogućiti autonomnu i politički neovisnu djelatnost. 

 -         Pomoći izgradnju slobodnih i odgovornih medija.  

 

7.                  Pozitivno vrednovati djelatnost vjerskih zajednica.  

 

-        Vjerskim zajednicama u BiH stvoriti uvjete za nesmetanu vjersku i moralnu djelatnost.

-        Poticati i podržavati odgojno-obrazovnu djelatnost vjerskih zajednica.

-         Vjerskim zajednicama pomagati u njihovoj humanitarno-karitativnoj djelatnost. 

 

8.                  Izgradnja pravne države s humanim postupcima organa vlasti i institucija.  

 

-         Suprotstaviti se svakom obliku partijske diktature.

-         Spriječiti uspostavu bilo kakvih oblika policijske države uspostavom parlamentarne i građanske kontrole policije i obavještajne službe. 

 

9.                  Izgradnja sekularne države bez sekularizacije društva i suzbijanja vjerskih i nacionalnih sloboda.  

 

-         Odvojiti djelatnost državnih i vjerskih institucija.

-        Osigurati zakonske i materijalne uvjete vjerskim zajednicama za njihovu društvenu djelatnost i za ostvarivanje njihovog vjerskog poslanja.

-        Poštivati slobodu i autonomiju djelovanja vjerskih zajednica. 

 

10.             Izgradnja pravne i socijalne države sa socijalnom demokracijom.  

 

-         Razvoj privatnog poduzetništva.

-         Privatizacija poduzeća.

-         Reforma organa vlasti.

-         Slobodno kretanje ljudi, roba i usluga.

-         Izgradnja sistema socijalne zaštite.

-         Vladavina prava i pravde.

-         Funkcionalan zakonski sistem.

-        Sposobno krivično pravosuđe i organi unutarnjih poslova.

-         Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma.

-         Izgradnja jedinstvenog sistema obrane države.